Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov
•predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.akciovymix.sk
•kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
•tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.akciovymix.sk
•objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom info@akciovymix.sk.
Minimálna výška objednávky je 12,4 €

3. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
•zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
•tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
•tovar nesmie byť poškodený
•tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku
Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
formulár na odstupenie od zmluvy

5. Dodacie podmienky
Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je 4-5 týždňov. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.
Cena poštovného je 3.99 €.

6. Poplatky za prepravu
Pri nákupe nad 300 € na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.
Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Osobné prevzatie tovaru
Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu www.akciovymix.sk, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácia a servis
Reklamácie sa posielajú na adresu prevádzky Long Bay s.r.o, Hrnčirikova 227, 958 01 Partizánske.
Reklamačná doba plynie odo dňa prijatia výrobku na adrese prevádzky.
Kupujúci si skontroluje tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

9.Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

10. Záverečné ustanovenia
Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.